วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มุมมองการลดต้นทุน ความสูญเปล่า แบบลีน(LEAN)


          ลีน(LEAN) แปลว่า ผอมหรือบาง เปรียบกับคน หมายถึง คนที่ร่างกายสมส่วน ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง ถ้าเปรียบองค์กร หมายถึง องค์กรที่ดำเนินการโดยปราศจากความสูญเสีย ทุกๆกระบวนการ ปรับตัว ตอบสนองต่อตลาดได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน ซึ่ง เป้าหมายสูงสุดของการทำลีน(LEAN) คือ การกำจัดความสูญเปล่าทั้งหมด ทุกกระบวนการ 
          วันนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง เรื่องการลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า ในกระบวนการผลิตและสำนักงาน ซึ่งจะพบว่า ต่างประเทศทั้งเอเชีย ยุโรป คำนึงถึงหลักการลดต้นทุนแบบลีนกันมาก เพราะเมื่อได้ลงมือทำกันอย่างจริงจัง จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้ง คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัสถุดิบ (Material) ระบบงาน (Method) สิ่งแวดล้อม (Environment) และคุณประโยชน์ อื่นๆตามมาอีกมาก 
          รวมถึง หลายบริษัท ปลูกฝังพนักงานทั้งคุณลักษณะนิสัย ให้พนักงานทุกคน นำกระบวนการลีน ไปบริหารจัดการกับชีวิตประจำวัน ทำลีนในบ้าน ห้องครัว ห้องน้ำ ไม่ต่างจากการทำลีนที่โรงงานหรือสำนักงาน 
          นี่แหละ คือสิ่งที่ประเทศไทยเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นสักที !!!! 
          เรามีลีนไว้ในการทำงานเท่านั้นแต่ขาดการปลูกฝังแบบรูปธรรมให้เกิดขึ้นในใจ 
การลดต้นทุน ไม่ใช่ลดเงินในกระเป๋าเพื่อสร้างกำไรอย่างที่พนักงานหลายคนเข้าใจ แต่เป็นการบริหารให้ทุกขั้นตอนในชีวิต ตั้งแต่ก้าวเดิน คิด ทำงาน เวลา ใช้สิ่งของ ทรัพย์สิน เรียกง่ายๆ จัดระเบียบให้ทุกอย่างในชีวิต ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น ทำการพัฒนาสม่ำเสมอ ตั้งแต่ต้นทุน เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน แรงงาน เวลา รวมถึง การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ในกระบวนการทำงานต่างๆ 

          ความสูญเปล่ามี 7 ประการ (7 Wastes) 

          1. ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 
เป็นการผลิตมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ ผลิตก่อนความต้องการ ต้นทุนถูกใช้ก่อนเวลาจำเป็น 

          2. ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) หรือ เวลาว่าง (Idle Time) 
อาจเกิดจากกการขาดวัสดุการผลิต การวางแผนผิดพลาด เกิดการสูญเปล่าทางเวลา เกิดการว่างงานยาวนานหรือรอคอยโดยเปล่าประโยชน์ 

          3. ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation) 
การขนย้ายวัสดุเกินจำเป็น ระยะทางไกล ส่งผลต่อการรับสินค้า บางครั้งขึ้นอยู่กับการ 
วางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการขนส่งทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 

          4. ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต (Processing) 
เป็นการดำเนินงาน ที่มีกระบวนการ ขั้นตอนมากเกินไป ในข้อนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่เหมาะสม และกำจัดขั้นตอนที่สำคัญน้อยที่สุดหรือไม่มีความจำเป็นมากออกไป 


          5. ความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลัง (Inventory) 
สินค้าคงคลังในที่นี้หมายถึง สินค้าที่เป็นวัตถุดิบ ชิ้นงานระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูปทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ 

          6. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) 
การเคลื่อนไหวใดๆก็ตามที่ไม่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสูญเปล่าในการทำงาน เช่น การเดินไปหยิบอุปกรณ์ห้องถัดไป การยืนทำงานในสถานที่มี สิ่งกีดขวาง การขยับร่างกายเพื่อการทำงานขั้นตอนถัดไป 

          7. ความสูญเสียจากชิ้นงานที่เสีย (Defect) / แก้ไขงานเสีย (Rework) 
เป็นการใช้งานผิดพลาด ใช้วัสดุผิดพลาด หรือผลิตสินค้าวัสถุดิบที่มีข้อบกพร่อง ทำให้เกิดการทำงานในครั้งถัดไป เกิดความสูญเปล่าทั้งเวลาและวัสดุที่ใช้ 

          ต้องบอกว่า หลักการลดต้นทุนที่ดีนั้น ผู้บริหารต้องกระตุ้นทีมงานให้มีการวางแผน P D C A หาต้นเหตุปัญหาจากแผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) และติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการอบรมด้านการลดต้นทุน ลดความสูญเสีย ความสูญเปล่าแล้ว ควรส่งเสริมโครงการจัดทำการลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่า ให้มีการดำเนินงานจริงในองค์กร อาจใช้โดยอาศัยหลักการจูงใจ (Motivation) ในรูปแบบที่แตกต่าง เช่น เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร คะแนนบวกเพิ่มปลายปี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ 
          อย่าลืมนะคะการลดต้นทุนทำได้ทุกที่ อยู่ที่ใจคิดทำและเริ่มทำ เมื่อไร ?  
................................................................
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่

โดย อ.วีย์รฎา

Services 7 อักษรที่มีความหมาย

          การบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินงานนั้น เพื่อประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ ความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ จับต้องได้ แต่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความประทับใจ ความอบอุ่นใจแก่ผู้มารับบริการ SERVICE แต่ละอักษรหมายถึงการให้บริการ ดังนี้ 

S -----> Smiling ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งใจและวาจา 
E -----> Early Respond ใส่ใจให้บริการอย่างรวดเร็ว 
R -----> Respecful ให้ความเคารพ ให้เกียรติ 
V -----> Voluntaryness Manner บริการอย่างเต็มใจ มิได้ฝืนทำ 
I -----> Image Enhancing มีการแสดงออกที่เสริมภาพลักษณ์แก่องค์กร 
C -----> Courtesy กิริยามารยาท สุภาพ อ่อนโยน 
E -----> Enthusiasm มีความกระตือรือร้น ให้บริการเกินความคาดหมาย 

คุณลักษณะเฉพาะในงานบริการ 

1. เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มีความเป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน แต่ผู้รับบริการ 
สามารถสัมผัสการบริการได้ด้วย การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ได้อย่างดี 

2. การบริการมีคุณภาพไม่คงที่ แปรเปลี่ยนไปตามผู้ส่งมอบงานบริการ โดยงานบริการ 
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ หรือพนักงานผู้ทำหน้าที่นั้น หากมีการเปลี่ยนคน คุณภาพงานการบริการ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมบุคคล ผู้ส่งมอบบริการนั้นๆ 

3. เก็บรักษาไว้ไม่ได้ การบริการไม่ใช่สินค้าอุปโภค บริโภคใดๆ ไม่สามารถเก็บรักษา เป็นสินค้าคงคลัง แพคเก็บไว้ได้ ไม่มีวันหมดอายุ ดังนั้น การรักษาการบริการนั้นจึงขึ้น อยู่กับ พฤติกรรมเฉพาะตัวของผู้ให้บริการ ที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการ ด้วยการยื่นการบริการ ด้วยใจให้ด้วยความสม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับแผนงาน นโยบายการธำรงรักษาคุณภาพบริการ 

4. คนเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างและทำลาย คนยังคงเป็นนักบริการที่สำคัญอันดับแรก ไม่ว่า เครื่องมือ อุปกรณ์การรักษามีความทันสมัย เพียงใด แต่หากผู้ให้บริการส่งมอบการบริการ แบบไร้ซึ่งสำนึกหน้าที่ มีความบกพร่อง หรือมีการเปลี่ยนแปลง โอนย้ายทีมงานเดิม เกิดรอยต่อ ความไม่สม่ำเสมอคุณภาพงานบริการ มีการเปรียบเทียบทีมงานเดิมต่อทีมงานใหม่ ย่อมส่งผล ทำลายชื่อเสียงขององค์กรที่สร้างมานานนับหลายสิบปี ดังนั้น การพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงาน แต่ละตำแหน่งงาน “ จึงเสมือนการพิจารณาหาเพชรเพื่อมาเจียระไน ” ให้เพชร มีความสวยงาม เลอค่า คู่องค์กร 

5. ต้องใช้แรงงานคนมากกว่าเทคโนโลยี แม้ปัจจุบัน ความสะดวกด้านเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนทำให้ คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้นมาก แต่คนคือผู้ให้บริการที่ดีที่สุด มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อบอุ่นเข้าใจ หากองค์กร ได้คนทำงานที่ดี มีจิตสำนึกในหน้าที่งานบริการ มีทัศนคติเชิงบวก มีการฝึกฝนปรับปรุงในหน้าที่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ย่อมส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโต มีรากฐานวัฒนธรรมการบริการที่ดี 
     ในทางตรงกันข้าม หากได้คนที่ไร้จิตสำนึกการบริการมาทำงาน องค์กรนั้นย่อมเสียโอกาสสำคัญ และผู้รับบริการกล่าวถึงในแง่ไม่ดีเป็นวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง เช่นกัน 

6. ผลของการบริการเชื่อมโยงถึงศรัทธาในองค์กร การบริการนั้นมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วทุกขณะ ไม่มีการจำกัดเวลา สถานที่ เพศ อายุ ดังนั้น หากผู้ให้บริการส่งมอบคุณภาพงานบริการ อยู่ในระดับต่ำกว่าความคาดหมายของผู้รับบริการ หรือสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ย่อมเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน ส่งผลต่อหน้าที่ ชื่อเสียงตนเองและเชื่อมโยงมาสู่ความเสียหายหลักต่อองค์การ ทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความไม่น่าไว้วางใจ ความไม่ประทับใจ รวมถึง มุมมองการไม่พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการขององค์กรนั้นๆ 

7. สร้างภาพลักษณ์และภาพลบเป็นเวลานาน การบริการนับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก จึงควรหล่อหลวม ปลูกฝัง ผู้ให้บริการมีทัศนคติต่อการส่งมอบบริการที่ดี ไม่ว่าจะสร้างความประทับใจหรือสร้างความไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการจะจดจำฝังใจเป็นเวลานาน มีการกล่าวถึงปากต่อปาก การส่งข้อความลงสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้เวลานานหลายสิบปี จึงจะสามารถลบล้างความทรงจำที่ไม่ดีได้
................................................................
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ophconsultant.com/blog/index.php
โดย อ.วีย์รฎา

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
 พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559  รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์  ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
   กิจกรรมการอบรม  บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ  ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง  สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร  นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686   , 098-2900043

อบรมESB(Excellent Service Behavior) พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศอบรมESB(Excellent Service Behavior)
พฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ปี 2559 รพ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
พิธีเปิดโดยแพทย์หญิง บุญธิดา ยาอินทร์ และร่วมเข้าอบรมทำกิจกรรม
ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ,รพ.สต ,สาธารณสุข เภสัช พยาบาล พนักงานชำนาญการ พนักงานลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งาน รพ.หลายท่าน
กิจกรรมการอบรม บรรยายให้ข้อคิดการบริการ กิจกรรมฝึกการต้อนรับ
การพูดด้วยน้ำเสียงนักบริการชั้นเลิศ ต้องบอกว่าทุกกิจกรรมสนุกสนาน
ได้สาระแง่คิด รวมทั้งอาจารย์วิทยากร อ.วีย์รฎา ได้ถ่ายทอดทักษะการพูด การใช้น้ำเสียงแบบไหนเหมาะสมและบุคลิกภาพนักบริการที่ดีเลิศให้ผู้รับการอบรมนำไปใช้ได้จริง สนุกสนาน ไม่เครียดแน่นอน
............................................................................................................
อบรมสัมนา ที่ปรึกษาองค์กร นึกถึง "ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์"
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.
www.ophconsultant.com
ฝ่ายลููกค้าสัมพันธ์ โทร 081-5875686 , 098-2900043